Research Opportunity

ProjectDepartmentDeadline
Completed
ผลของการฟังดนตรีตามความชอบของผู้ป่วยและการฟังดนตรีฝึกสมาธิระดับลึกระหว่างการส่องกล้องหลอดลม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต10 พ.ค. 2565