Research Opportunity

ProjectDepartmentDeadline
Available
โครงการวิจัยศึกษาการเก็บรักษาตัวอย่างเลือดเพื่อใช้ตรวจ Gamma Hydroxybutyrate ในผู้เสียชีวิตภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 พ.ย. 2566
Sports Medicine research journey 🏃🏃🏃 for MDCU Studentsภาควิชาออร์โธปิดิกส์31 ธ.ค. 2566
Completed
ผลของการฟังดนตรีตามความชอบของผู้ป่วยและการฟังดนตรีฝึกสมาธิระดับลึกระหว่างการส่องกล้องหลอดลม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต10 พ.ค. 2565